همایش ها، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها

Untitled

سمینار ابهر 6 خرداد 1400

سمینار گنبد کاووس 9 خرداد 1400

سمینار اراک 19 خرداد 1400

سمینار بوشهر 23 خرداد 1400

سمینار تخصصی رامهرمز 31 خرداد 1400

سمینار تخصصی بهبهان31 خرداد 1400

سمینار تخصصی دزفول 2 تیر 1400

سمینار تخصصی مرغ تخمگذار قم 14 تیر 1400

سمینار تخصصی مرغ گوشتی قم 14 تیر 1400

سمینار تخصصی شهرکرد 27 تیر 1400