بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

پرورش گوساله هاي جایگزین یکی از مهمترین و حساسترین برنامه هاي مدیریتی در مزارع پرورش گاو شیري است. جهت رشد
بهینه، گوساله ها بایستی بتوانند نیازهاي غذایی روزانه خود را دریافت کرده و در کنار آن از رشد و تکامل مناسبی در دستگاه گوارش
خویش بهره مند گردند. برنامه هاي اجرایی مختلف در پرورش تلیسه، باید قادر باشند علاوه بر کاهش هزینه ها، تلیسه ها را در زمان
مناسب آماده تلقیح و متعاقبا زایمان به موقع و ورود به گله گاوهاي شیرده نمایند، که این امر هم به نوبه خود داراي سهم مهمی در
پیشرفت و گسترش گله هاي شیرده و کاهش هزینه هاي تولید م یباشد. کاهش هزینه هاي پرورش گوساله ها می تواند با افزایش کارایی
پرورشی، در نهایت منجر به دسترسی تعداد بیشتري از گوساله ها به عنوان جایگزین گله شود. هزینه هاي مربوط به خوراك و هزینه هاي
دامپزشکی از مهمترین هزینه هاي پرورش گوساله می باشند. انتقال گوساله ها از فاز تغذیه خوراك مایع به خوراك جامد، یکی از
مهمترین روشها در کاهش هزینه هاي پرورش و تأمین سلامتی گوساله ها است. همچنین اسیدهاي چرب فرار (پروپیونیک و
بوتیریک) حاصل از تخمیر میکروبی کربوهیدرا تها و تجزیه پروتئینهاي جیره، از عوامل اصلی دخیل در توسعه پیش معده است.
اسیدهاي بوتیریک و پروپیونیک اولین تحریک کنندگان رشد بافتی هستند. بنابراین براي اطمینان از رشد طبیعی بافتهاي پیش معده،
گوساله در سنین پایین باید خوراك خشک دریافت کند. مصرف بیشتر جیره ی آغازین و توسعه ي هرچه سریعتر پرزهاي شکمبه ای،
سبب افزایش آمادگی گوساله براي دوره ی انتقال شده و در نتیجه هزینه هاي کارگري و تغذیه را کاهش می دهد. از شیرگیري در سنین
پایین علاوه بر کاهش هزینه هاي خوراك، با کاهش ابتلاي گوساله ها به اسهال و مشکلات گوارشی سبب کاهش مرگ و میر
گوساله ها و کاهش هزینه هاي مرتبط با آن خواهد بود.