بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

معرفی ترکیبات موجود در روغن باراز

روغن سویا:
نوعی روغن گیاهی است که از سویا گرفته می شود و کاربرد خوراکی دارد. رنگ آن شفاف به رنگ نارنجی و قهوهاي است . روغن سویا داراي اسیدهاي چرب غیر اشباع و آنتی اکسیدان طبیعی توکوفرول است که براي سلامتی مفیدند .

سویا از بهترین منابع لسیتین است. سوي بین ، مشتق شده از سویا که مکمل مواد غذایی است ترکیبی از 19- 21 %  فسفاتیدیل کولین،% 20-8 فسفاتیدیل اتانول آمین، 21%-20 اینوزیتول فسفولیپید ها،30-35 % روغن سویا 2-5 % استرول،5%کربوهیدرات، 1%رطوبت و11-5% سایر فسفاتیدها می باشد. لسیتین موجود درسویا بویژه براي افزایش حافظه مفید است.روغن نخل یا روغن پالم:
نوعی روغن گیاهی است که از مغز میوه نخل روغنی استخراج  شود ؛ به کارگیري روغن نخل به عنوان سوخت گیاهی از چند سال اخیر، موجب افزایش تقاضاي جهانی و در نتیجه افزایش قیمت آن شده است. کشور مالزي بزرگترین تولیدکننده روغن نخل در دنیا است. در حالت طبیعی رنگ روغن نخل به دلیل مقدار بالاي بتاکاروتن قرمز است. به همین دلیل روغن هسته ي نخل با روغن هسته اکثر میوه هاي مشابه اشتباه نمی شود.
تفاوت ها در رنگ و در مقدار چربی اشباع شده است در حالی که روغن قشر میانی میوه خرما 41 % اشباع است و روغن هسته خرما و نارگیل 81 % و 86 % اشباع هستند. روغن نارگیل همراه با روغن خرما یکی از معدود چربی ها گیاهی بسیار اشباع شده اند و دردماي اتاق نیمه جامد است که شامل چندین چربی اشباع و غیر اشباع به صورت گلیسیرین (% 1 اشباع) و میرستات (% 1 اشباع) و پالمیتات (% 44 اشباع) و استئارات (% 5 اشباع) و اولئات و لینولئات و الفا لینولئیک می باشد.

مثل همه روغن هاي گیاهی روغن نخل حاوي کلسترول نیست اگرچه مصرف چربی اشباع شده کلسترول HDL و LDL را افزایش می دهد. همچنین این روغن داراي ویتامین E و A می باشد ؛ و سیستم ایمنی جوجه را بالا می برد. 


روغن کلزا:
به عنوان (brassica napus) دانه کلزا داراي 25 تا 55 درصد روغن، 18 تا 24 درصد پروتئین و 12 تا 20 درصد پوست است . کلزا یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدله داراي طیف نسبتاً وسیعی از سازگاري اقلیمی است. رقم اصلاح شده کلزا، کانولا خوانده می شود که داراي مقدار کمتري اروسیک اسیدو گلوگوسیانات می باشد و بدلیل محتواي کمتر مواد ضد تغذیه اي براي مصرف انسان و تک معده اي ها نسبت به رقم غیر اصلاح شده یا همان کلزا، مناسب تراست. روغن کلزا به دلیل حضور اسیدهاي چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه اي بالایی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف تنوع زیادي در ترکیب اسیدهاي چرب آن مشاهده می شود . برخی از انواع کلزا که در گروه کانولا قرار دارند داراي کمتر از 3 0 میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله بوده و روغن دانه آنها داراي مقدار زیادي اسیدهاي چرب غیر اشباع و حدود 2 درصد یا کمتر داراي اسید اروسیک می باشند و روغن آنها به صورت خوراکی مصرف می شود.
با توجه به اینکه Heat Increment (حرارت افزوده) تولیدي توسط روغن ویژه طیور بسیار پائین تر از غلات می باشد؛ لذا توصیه می گردد در شرایط آب و هوایی گرم براي کاهش تلفات خصوصاً در نژادهاي سنگین نظیر مرغ مادر گوشتی و مرغ هاي گوشتی از روغن ویژه طیور براي تامین قسمتی از انرژي مورد نیاز استفاده گردد.

میزان مصرف در جیره هاي طیور گوشتی: پیش دان 5 کیلوگرم در هر تن دان و میان دان و پس دان 40-10 کیلوگرم در هر تن دان با نظر کارشناس می باشد . و درجیره هاي مرغ تخمگذار تجاري و مرغ مادر: 40-10 کیلوگرم در هر تن با نظر کارشناس می باشد .


شرکت آراز دام کبیر با تولید روغن (فاقد چربی آب شده مرغ یا روغن طیور و اسید چرب) 100 % گیاهی تصفیه شده ، گامی سبز در جهت سلامت فارم هاي طیور ، با بهره وري حد اکثري در طول دوره و تامین انرژي واحد هاي مرغداري سراسر کشور برداشته است . تاریخ انقضاء محصول 6 ماهه است ؛ و در دماي محیط ساختاري مایع داشته و مخلوط عصاره خالص نهاده هاي روبرو می باشد :

  روغن آراز

آنالیز تخصصی انجام شده بر روي روغن مخلوط گیاهی باراز توسط دقیق ترین دستگاه ها در آزمایشگاه ، حاوي مواد زیر می باشد : 

 

درصد اسید لینولئیک در روغن ها و چربی هاي مختلف موجود ، به میزان زیر می باشد.