کنسانتره ها

2/5 درصد ویژه مرغ تخمگذار سویه های لاین w36

(پرورش یا پولت، پیش تولید، تولید دوره1، تولید دوره2)

 

5 درصد ویژه مرغ تخمگذار سویه های لاین w36

(پرورش یا پولت، پیش تولید، تولید دوره1، تولید دوره2)

 

 

مکمل ها

0/5 درصد ویژه مرغ تخمگذار سویه های لاین w36

(پرورش یا پولت، دوره تولید)