کنسانتره ها

%2/5 ویژه مرغ تخمگذار سویه نیک چیک

(پرورش یا پولت، پیش تولید، تولید دوره 1 و 2)

%5 ویژه مرغ تخمگذار سویه نیک چیک

(پرورش یا پولت، پیش تولید، تولید دوره 1 و 2)

 

مکمل ها

%0/5 ویژه مرغ تخمگذار سویه نیک چیک

(پرورش یا پولت، دوره تولید)

آنالیزها و اطلاعات فنی

جهت بزرگنمایی تصاویر روی آنها کلیک نمایید