کنسانتره ها

2/5 درصد ویژه مرغ تخمگذار سویه سوپر نیک

(پرورش یا پولت، پیش تولید، تولید دوره1، تولید دوره2)

 

5 درصد ویژه مرغ تخمگذار سویه سوپر نیک

(پرورش یا پولت، پیش تولید، تولید دوره1، تولید دوره2)

مکمل ها

0/5 درصد ویژه مرغ تخمگذار سویه سوپر نیک

(پرورش یا پولت، دوره تولید)

 

آنالیزها و اطلاعات فنی

جهت بزرگنمایی تصاویر روی آنها کلیک نمایید