مکمل های گاو شیرده:

شیری پایه(کم تولید، تلیسه و گاو خشک)

شیری پایه 1(تلیسه و گاو خشک)

شیری پایه 2(تلیسه و گاو خشک)

شیری (بدون موننسین)

شیری 1 (بدون موننسین)

شیری جدید (موننسین 2000)

شیری پرتولید

شیری سوپرتولید

مکمل های سفارشی و فرمول سازمان دامپزشکی:

 

مکمل سفارشی

(فرمول درخواست شده توسط سفارش دهنده)

 

مکمل سازمان (دامی فسفر 30)

مکمل سازمان (دامی فسفر 60)

مکمل سازمان (دامی فسفر 90)

 

مکمل های گاو پرواری: 

مکمل پرواری بدون موننسین

مکمل پرواری دارای موننسین

 

پیش مخلوط ها و کنسانتره ها:

پیش مخلوط 10% شیری

(NEL/انرژی خالص شیردهی 1/15 و CP/پروتئین خام 17%)

پیش مخلوط 10% گوساله پرواری

(CP/پروتئین خام 32%)

پیش مخلوط 5% شیروار

پیش مخلوط 5% پروار

استارتر آجیلی گوساله

استارتر پلت گوساله

کنسانتره گاو پرواری