گوسفند


مکمل های دام سبک (گوسفند و بز):


مکمل گوسفند و بز (بدون فسفر)

مکمل گوسفند و بز (فسفر 25)

پیش مخلوط استارتر بره


کنسانتره های دام سبک (گوسفند و بز):

 

کنسانتره گوسفند و بز (گله داشتی و پرواری)


استارتر بره

(حاوی گلوتن و فول فت سویا، CP/پروتئین خام 19 تا 19/5 درصد)